0294-255 845
Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Berko v.o.f., gevestigd te Nederhorst den Berg, hierna te noemen: de “Vennootschap, welke voorwaarden ter inzage zijn gelegd ten kantore van de Vennootschap op 17 mei 2016.

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Vennootschap: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de vennootschap; 3.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door vennootschap. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 4.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en vennootschap gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 5.Bedenktijd: 7 dagen, waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 7.Dag: kalenderdag; 8.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of vennootschap in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de vennootschap Berko v.o.f. Middenweg 128a 1394 AN Nederhorst den Berg Telefoonnummer: (0294) 255 845 E-mailadres: info@berko.org KvK-nummer: 32058552 BTW-identificatienummer: NL810690755B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van vennootschap en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen vennootschap en consument.

Artikel 4 - Het aanbod 1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de vennootschap gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de vennootschap niet.

Artikel 5 - De overeenkomst 1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de vennootschap onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de vennootschap passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de vennootschap daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4.De vennootschap kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de vennootschap op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5.De vennootschap zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de vennootschap waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten 1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 2.Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de vennootschap verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de vennootschap dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 1.Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende vennootschap dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a)die door de vennootschap tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b)die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c)die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d)die snel kunnen bederven of verouderen; e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de vennootschap geen invloed heeft; f)voor losse kranten en tijdschriften; g)voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Artikelen zoals batterijen, zonder geschreven datum. Of verder producten waarvan duidelijk aangegeven, bij product.

Artikel 9 - De prijs 1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 2.In afwijking van het vorige lid kan de vennootschap producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de vennootschap dit bedongen heeft en: a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 6.Alle door of namens de vennootschap mondeling of in prijscouranten, dag- of weekbladen, periodieke aankondigingen, brieven, telegrammen e.d. te noemen prijzen en offertes e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor de vennootschap op geen enkele wijze bindend.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 1.De vennootschap staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 2.Een door de vennootschap, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de vennootschap kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 3. De vennootschap zal duurzame zaken, waarop garantie is verleend, vervangen dan wel herstellen, wanneer deze gebreken die het directe gevolg zijn van gebruik ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke constructie. 4.De in lid 3 omschreven garantie beperkt zich tot de daar bedoelde gebreken, die ontstaan zijn binnen zes maanden na de feitelijke aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. 5.Beroep op garantie dient binnen acht dagen na het moment dat de afnemer het gebrek redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk bij de vennootschap te geschieden, bij overschrijding van welke termijn voor de vennootschap elke garantieverplichting vervalt, tenzij de afnemer aantoont dat overschrijding niet aan hem is te wijten. 6. De garantie voor zaken, die de vennootschap niet zelf heeft vervaardigd , is beperkt tot de garantie die de vennootschap bij haar leveranciers blijkt te kunnen realiseren. 7. Gebreken die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van de afnemer, alsmede die het gevolg zijn van veranderingen, die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap door de afnemer of derden zijn aangebracht, vallen buiten de garantie. 8. Bij gebruik van andere dan door de vennootschap geleverde onderdelen vervalt alle aanspraak op garantie. 9. Indien de consument zijn verplichtingen uit de met de vennootschap gesloten overeenkomst niet nakomt, welke verplichtingen bij een beroep op garantie onverminderd blijven gelden, wordt ieder recht op garantie als in dit artikel bedoeld opgeschort en vervalt indien de afnemer niet binnen één maand nadat het recht op garantie is ontstaan, zijn verplichtingen als bedoeld is nagekomen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering 1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de vennootschap het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de vennootschap zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de vennootschap. 6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 7. Kosten van levering staan vermeld op website en kunnen per product verschillen.

Artikel 12 – Betaling 1.Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor de levering van het goed. 2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de vennootschap te melden. 3.In geval van wanbetaling van de consument heeft de vennootschap behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 4. De producten blijven ten alle tijden eigendom van de vennootschap tot de betaling is voldaan.

Artikel 13 - Kennisgeving van bezwaren 1.Bezwaren naar aanleiding van orderbevestigingen en facturen, alsmede in verband met manco’s, verkeerde prestaties en uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk bij de vennootschap te worden ingediend zo spoedig mogelijk na de ontvangst van bedoelde bescheiden c.q. na de feitelijke aflevering van de zaken. Bezwaren in verband met niet uitwendig waarneembare gebreken van de zaken dienen schriftelijk zo spoedig mogelijk na het moment dat de afnemer het gebrek redelijkerwijs had kunnen constateren, bij de vennootschap te worden ingediend. Bij niet zo spoedig mogelijk indienen van bezwaren als bedoeld vervalt elke eventuele aanspraak ter zake jegens de vennootschap, tenzij de afnemer aantoont dat overschrijding niet aan hem te wijten is. 2.De vennootschap zal naar vermogen de gevolgen van de door haar aanvaarde bezwaren opheffen, dan wel de afnemer tegen afgifte aan de vennootschap van de betrokken zaken crediteren voor de koopprijs respectievelijk de dagprijs, indien deze hoger is dan de koopprijs, of een gedeelte daarvan, afhankelijk van de aard van de tekortkoming. Terugzenden van zaken aan de vennootschap kan niet geschieden dan na toestemming.

Artikel 14 – Klachtenregeling 1. De vennootschap beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de vennootschap, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 3.Bij de vennootschap ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de vennootschap binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. De consument dient de vennootschap in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 16 – Geschillen Op overeenkomsten tussen de vennootschap en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.